(1)
Bushra Khan, B.; Anjum Ara, A.; Sumayya Salim, S. STUDY ON HOPE: AN ANALYSIS. JSSH 2012, 51, 1-10.